Γίνε Μέλος

Γίνετε και εσείς ενεργό μέλος της κοινότητας μας

Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας ιδρύθηκε στις αρχές του 2019 και αποτελεί την κοινή φωνή άνω των 60 συλλόγων και ομοσπονδιών ασθενών από όλο το φάσμα των θεραπευτικών κατηγοριών και ολόκληρη την ελληνική επικρατεία.

Τα πλεονεκτήματα από τη συμμετοχή του συλλόγου σας στην Ένωση είναι τα ακόλουθα:

  • Δικτύωση και συνεργασία με συλλόγους ασθενών από όλη την Ελλάδα
  • Υποστήριξη των διεκδικήσεών σας προς την πολιτεία
  • Εκπαίδευση των στελεχών σας για την ανάπτυξη του συλλόγου (ανεύρεση πόρων, προάσπιση δικαιωμάτων, επικοινωνία, εσωτερική διαχείριση)
  • Συμμετοχή στις δράσεις της Ένωσης

Με την εγγραφή στην Ένωση ο κάθε σύλλογος γίνεται ισότιμο μέλος και συμμετέχει σε όλες τις διαδικασίες διαλόγου και λήψης αποφάσεων. Επίσης κάθε μέλος έχει δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο, στις εκλογές που πραγματοποιούνται κάθε 3 έτη.

Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας υπηρετεί τις αρχές της δημοκρατίας, της συμμετοχικότητας και της αντιπροσωπευτικότητας. Για το λόγο αυτό, στο καταστατικό μας προβλέπονται τα παρακάτω σημεία:

  • Όλες οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με ενισχυμένη πλειοψηφία δύο τρίτων.
  • Για κάθε δημόσια παρέμβαση της Ένωσης ενημερώνονται όλα τα μέλη και μπορούν να εκφράσουν την άποψή τους ανεξάρτητα από τη συμμετοχή τους στο Δ.Σ.
  • Δεν είναι προσωποπαγές, αλλά για συλλογικό όργανο. Το Καταστατικό μας προβλέπει διαδικασίες που ενθαρρύνουν τη συχνή εναλλαγή των προσώπων της διοίκησης της Ένωσης.
  • Όλες οι θεραπευτικές κατηγορίες Ασθενών συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο με συγκεκριμένη ποσόστωση.
  • Κάθε σύλλογος ή ομοσπονδία ασθενών έχει δικαίωμα να γίνει μέλος της Ένωσης. Το κάλεσμα συνεργασίας είναι ανοιχτό, διαρκές και χωρίς εξαιρέσεις, με εγγυήσεις που διασφαλίζουν τη φωνή των ασθενών.

Τακτικά μέλη της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας μπορούν να γίνουν σωματεία που αυτοπροσδιορίζονται ρητώς στο καταστατικό τους ως σωματεία ασθενών ή η πλειοψηφία των μελών του σωματείου ή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τους είναι ασθενείς. Επίσης Τακτικά Μέλη μπορούν να γίνουν σωματεία φροντιστών πασχόντων που δεν έχουν τη δυνατότητα αυτοεκπροσώπησης (όπως ανήλικα άτομα, κ.λπ.), εφόσον η πλειοψηφία των μελών του διοικητικού τους συμβουλίου είναι φροντιστές.

Αρωγά μέλη της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας μπορούν να γίνουν νομικά πρόσωπα κοινωφελούς χαρακτήρα, όπως σωματεία υποστήριξής ασθενών, μη κυβερνητικές οργανώσεις ανθρωπιστικής δράσης, επιστημονικές εταιρείες, πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα, κλπ.

Μπορείτε να δείτε το Καταστατικό της Ένωσης Ασθενών εδώ.

Για την εξέταση της αίτησης εγγραφής σας παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε ηλεκτρονικά τα εξής:

– το καταστατικό σας,

– απόσπασμα πρακτικού Δ.Σ ή ΓΣ. σχετικά με την απόφαση συμμετοχής του συλλόγου σας στην Ένωση και τον ορισμό εκπροσώπου και αναπληρωτή και

– οικονομικό απολογισμό του προηγούμενου έτους, καθώς και συνοπτική περιγραφή των δράσεων του συλλόγου σας.

 

Σε αυτό τον αγώνα, κανένας δεν περισσεύει και όλοι είμαστε πολύτιμοι και ισότιμοι.

Η ισχύς εν τη Ενώσει.

 

Κάνε την αίτηση σου για να γίνεις μέλος