';

Η ηλεκτρονική υγεία ως προϋπόθεση για την επόμενη ημέρα του υγειονομικού συστήματος