25 Νοεμβρίου, 2023 σε Ανακλήσεις μη ασφαλών προϊόντων, Τα νέα για το φάρμακο

Ανάκληση της παρτίδας 200603 του φαρμακευτικού προϊόντος VERALOX GR.CAP 20MG/CAP

ΘΕΜΑ: «Ανάκληση της παρτίδας 200603 του φαρμακευτικού προϊόντος VERALOX GR.CAP 20MG/CAP»

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας: DEMO ABEE ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 6, παρ.ΙΙ του Ν. 1316/83 (ΦΕΚ 3 Α΄) «Ίδρυση, οργάνωση και αρμοδιότητες του Ε.Ο.Φ.», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του Ν. 3730/2008 (ΦΕΚ 262 Β΄)

2. Το άρθρο 169, παρ.2 της υπ’ αριθ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.32221/29.4.2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1049 Β’)

3. Την υπ αρ. 38017/23-04-2021 ενημέρωση της εταιρείας DEMO ABEE

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την ανάκληση της παρτίδας 200603 του φαρμακευτικού προϊόντος VERALOX GR.CAP 20MG/CAP λόγω λανθασμένης ημερομηνίας λήξης πάνω στο προϊόν. Η τυπωμένη ημερομηνία λήξης είναι ο Μάρτιος 2023, ενώ η παρτίδα λήγει τον Μάρτιο του 2022. Η παρούσα Απόφαση εκδίδεται προληπτικά στο πλαίσιο προάσπισης της δημόσιας υγείας με σκοπό την ενίσχυση της εθελοντικής ανάκλησης της εταιρείας DEMO ABEE. Η εταιρεία DEMO ABEE, ως Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας, οφείλει να υλοποιήσει την ανάκληση σε εύλογο χρονικό διάστημα.. Τα σχετικά παραστατικά τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.

Ο Πρόεδρος ΕΟΦ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ