O παρών δικτυακός τόπος greekpatient.gr (εφεξής χάριν συντομίας «Ιστοσελίδα») ανήκει στο Τριτοβάθμιο Σωματείο με την επωνυμία Ένωση Ασθενών Ελλάδας (εφεξής «Η Ένωση») και χρησιμεύει στην ενημέρωση τρίτων και τη διάδοση στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν στο έργο και τη δράση της Ένωσης καθώς και την παροχή πληροφοριών.

Η επίσκεψη στην ιστοσελίδα και χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών της Ιστοσελίδας από τον επισκέπτη/χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρόντες όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα (εφεξής χάριν συντομίας «οι Όροι Χρήσης»). Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους Όρους Χρήσης πριν από τη χρήση των υπηρεσιών της και, εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της Ιστοσελίδας.

Η Ένωση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους Όρους Χρήσης και κάθε αναπόσπαστο τμήμα αυτών, οποτεδήποτε, άνευ γραπτής ή έτερης ειδοποίησης, αναρτώντας την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση των Όρων Χρήσης, προκειμένου να ενημερώνονται οι επισκέπτες και χρήστες της Ιστοσελίδας, οι οποίοι θα πρέπει να διαβάζουν τους όρους χρήσης ανά τακτά χρονικά διαστήματα για να ενημερώνονται για ενδεχόμενες αλλαγές. Η επίσκεψη και εξακολούθηση της χρήσης των σελίδων ή/και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη αποδοχή των τροποποιημένων Όρων Χρήσης.

Εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), η Ιστοσελίδα περιλαμβάνει περιεχόμενο που αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Ένωσης, η οποία είναι διαχειρίστρια της Ιστοσελίδας. Το περιεχόμενο περιλαμβάνει το λογότυπο της Ένωσης κείμενα, εικόνες, σχέδια, γραφικά, βίντεο, λογισμικές εφαρμογές και παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και γνωρίσματα που ανήκουν στην Ένωση ή/και στα πρόσωπα που μνημονεύονται στην Ιστοσελίδα ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων, τα οποία άπαντα προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τη βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία.

Το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου διατίθεται στο χρήστη για προσωπική χρήση, πληροφόρηση και ενημέρωση καθώς και για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, τροποποίηση, διανομή, πώληση ή οποιαδήποτε εμπορική χρήση του περιεχομένου ή μέρους αυτού χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Ένωσης. Για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς και για τη διάδοση της πληροφορίας και μόνο επιτρέπεται η αναπαραγωγή ή η αποθήκευση μεμονωμένων σελίδων ή δεδομένων, με απαραίτητη προϋπόθεση την ένδειξη προέλευσής τους από την Ιστοσελίδα και την αναφορά των ονομάτων των δημιουργών (εφόσον αυτά εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα), και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Ωστόσο, οι επισκέπτες/χρήστες θα πρέπει να είναι ενήμεροι ότι ορισμένα αρχεία ή δεδομένα ενδέχεται να αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων μερών (συνεργατών φορέων, οργανισμών, εταιρειών κλπ.), και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς την άδεια αυτών των τρίτων μερών (που ενδέχεται να αναγράφονται στη σχετική ένδειξη της Ιστοσελίδας).

Απαγορεύεται αυστηρά η αποθήκευση, η αναπαραγωγή, η αναδημοσίευση, η μετάδοση ή η διανομή του λογοτύπου της Ένωσης, καθώς και σημάτων συνεργαζόμενων φορέων που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα.

Η χρήση της Ιστοσελίδας πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση της από τρίτους. Ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του εφαρμοστέου δικαίου και υποχρεούται να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα και το περιεχόμενο της σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες Όρους Χρήσης, απέχοντας από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά την χρήση αυτής και σε σχέση με αυτήν, και αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημία προκληθεί στην Ένωση ή/και τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο από κακή ή αθέμιτη χρήση της Ιστοσελίδας και των σχετικών υπηρεσιών και πληροφοριών που προσφέρονται μέσω αυτής.

Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές σε δικτυακούς τόπους τρίτων ή/και να παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων μέσω συνδέσμων, “δεσμών”, hyperlinks ή/και διαφημιστικών banners, κατασκευασμένων από τρίτους, ιδιώτες και δημόσιους οργανισμούς. Οι παραπομπές αυτές παρέχονται αποκλειστικά για διευκόλυνση και εξυπηρέτηση των χρηστών και για την παροχή σε αυτούς επιπλέον χρήσιμων πληροφοριών και η χρήση αυτών των συνδέσμων θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη της Ιστοσελίδας ενώ οι αντίστοιχες ιστοσελίδες θα υπόκεινται στους δικούς τους όρους χρήσης, για τους οποίους ουδεμία ευθύνη φέρει η Ένωση.

Η Ένωση δεν φέρει ουδεμία ευθύνη και δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα ή/και ακρίβεια ή ποιότητα υπηρεσιών, πληροφοριών, εγγράφων και εικόνων και την ασφάλεια άλλων δικτυακών τόπων που διασυνδέονται με την Ιστοσελίδα μέσω τέτοιων συνδέσμων, ούτε για τους εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων η Ιστοσελίδα και άλλοι δικτυακοί τόποι τίθενται στη διάθεσή του επισκέπτη/χρήστη. Η Ένωση δεν ευθύνεται για σφάλματα ή κακή λειτουργία των ιστοσελίδων των τρίτων, καθώς και για οιαδήποτε ζημία των επισκεπτών/χρηστών από την πρόσβαση και χρήση των παρεχόμενων μέσω αυτών πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων.

Η Ένωση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα να χαρακτηρίζονται, κατά το δυνατόν, από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα, επικαιρότητα, εγκυρότητα και διαθεσιμότητα, ωστόσο δεν εγγυάται, ούτε δύναται να εγγυηθεί ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή και χωρίς σφάλματα, καθώς και ότι τυχόν λάθη θα διορθώνονται. Επίσης, η Ένωση δεν εγγυάται ότι η ίδια ή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (“servers”), μέσω των οποίων αυτά τίθενται στο επισκέπτη/χρήστη, παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά. Η Ένωση δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, των σελίδων, των υπηρεσιών, των επιλογών ή για τα αποτελέσματά τους. Η Ένωση δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, των υπηρεσιών, των επιλογών και των περιεχομένων της Ιστοσελίδας στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των Όρων Χρήσης.

Κάθε επισκέπτης/χρήστης οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας (πχ. Προγράμματα προστασίας από ιούς κ.α.) πριν από κάθε επίσκεψη στην Ιστοσελίδα και ευθύνεται αποκλειστικά για το κόστος επιδιόρθωσης σε περίπτωση που προκληθεί βλάβη στον ίδιο ή τον εξοπλισμό του. Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας.

Οποιαδήποτε επικοινωνία που διαβιβάζεται την ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων οποιονδήποτε στοιχείων, ερωτήσεων, σχολίων, προτάσεων κ.λπ. διέπεται από τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας και την πολιτική προστασίας δεδομένων της Ένωσης. Με την επιφύλαξη των ανωτέρων το περιεχόμενο της επικοινωνίας μπορεί να χρησιμοποιείται ελεύθερα από την Ένωση, συμπεριλαμβανομένης της διαγραφής του, ειδικότερα αν μπορεί να βλάψει τον ίδιο τον διαδικτυακό τόπο ή τους χρήστες του, έστω και αν έχει σταλεί με άγνοια του αποστολέα.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την προστασία και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη μέσω της ιστοσελίδας μπορείτε να διαβάσετε την πολιτική προστασίας δεδομένων.

Οι παρόντες όροι χρήσης αποτελούν δεσμευτική συμφωνία μεταξύ της Ένωσης και του επισκέπτη/χρήστη της Ιστοσελίδας και υπηρεσιών της. Σε περίπτωση που η χρήση της Ιστοσελίδας παραβαίνει τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης, οι πληροφορίες του επισκέπτη μπορεί να αποτελέσουν μέρος έρευνας από τις αρμόδιες Αρχές. Οι παρόντες Όροι Χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται και ερμηνεύονται από την ελληνική νομοθεσία. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση κάθε διαφοράς είναι αποκλειστικά τα δικαστήρια των Αθηνών.