Επιδοτούμενα Προγράμματα

Ήδη από τα πρώτα βήματα της, η Ένωση αποσκοπεί στην αξιοποίηση ευκαιριών χρηματοδότησης από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλους περιφερειακούς και διεθνείς πόρους.