Η έρευνα εκπονήθηκε από την Ένωση Ασθενών Ελλάδας, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Πολιτικής Υγείας το 2022. Η διεθνής εμπειρία και τα πολλαπλά ερευνητικά ευρήματα έχουν καταδείξει την κρισιμότητα της ενδυνάμωσης των ασθενών σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο κυρίως μέσω της θεσμικής αναγνώρισής τους ρόλου τους στην πολιτική της υγείας. Ένα από τα ζητήματα αυτού αφορά στη συμμετοχή των ασθενών στη διαδικασία αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας (HTA), λόγω των τεχνικών δυσχερειών του εγχειρήματος αλλά και της άμεσης επίδρασης της διαδικασίας αυτής στους προϋπολογισμούς υγείας.  Tο συγκεκριμένο κριτήριο αποτελεί μία από τις παραμέτρους που περιλαμβάνονται και στον δείκτη Δημοκρατίας στην Υγεία.

Η συγκεκριμένη πρόταση μελέτης, έχει ως σκοπό α) την αποτύπωση της εξέλιξης της συμμετοχής των εκπροσώπων των ασθενών στη λήψη αποφάσεων πολιτικής υγείας και β) την αξιολόγηση των γνώσεων, των αντιλήψεων και των προτάσεών τους για το ειδικό ζήτημα της αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας (HTA).