Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας πραγματοποίησε την πρώτη εκτεταμένη έρευνα στη χώρα για τον προσδιορισμό του επιπέδου εγγραμματοσύνης υγείας του ελληνικού πληθυσμού, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Πολιτικής Υγείας το 2022.

Ο όρος “εγγραμματοσύνη” συνδέεται στενά με την ενδυνάμωση και περιγράφεται από «την ικανότητα των ατόμων να λαμβάνουν υπεύθυνες αποφάσεις σχετικά με την υγεία τους

στην καθημερινή ζωή» (Kickbusch et al., 2008). Τα διαθέσιμα επιστημονικά ευρήματα τεκμηριώνουν μία συσχέτιση της χαμηλής Ε.Υ. με την κακή υγεία, την εμφάνιση χρόνιων ασθενειών, τις ανισότητες στην πρόσβαση σε υγειονομικές υπηρεσίες , καθώς και με υψηλότερα ποσοστά ανεκπλήρωτων αναγκών υγείας και καταστροφικών δαπανών.

Η έρευνα συνετέλεσε στη δυνατότητα της Ένωσης να προτείνει ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό πλαίσιο για την εγγραμματοσύνη υγείας στη χώρα, ως ένας βασικός πυλώνας βελτίωσης της υγείας του πληθυσμού και βιωσιμότητας του υγειονομικού συστήματος.