Εσωτερικός Κανονισμός της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας:

Ο Εσωτερικός κανονισμός της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας καταρτίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 10 του Καταστατικού της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας. Ρυθμίζει και συμπληρώνει όσα θέματα δεν προβλέπονται ρητά στο Καταστατικό της Ένωσης Ασθενών.

1. Η τήρηση των διατάξεων του εσωτερικού κανονισμού είναι υποχρεωτική για τα μέλη της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας και για τα επί μέρους αναφερόμενα Όργανα και Πρόσωπα και κάθε νέο μέλος και εργαζόμενος της Ένωσης θα προσχωρεί ρητά και ανεπιφύλακτα σε αυτόν.

2. Ο Εσωτερικός Κανονισμός (χωρίς τα παραρτήματα του) ή τμήματα αυτού θα αναρτάται στην ιστοσελίδα της Ένωσης.

3. Δεν περιλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό όσες διατάξεις του Καταστατικού κρίθηκαν ότι δεν απαιτούν επί πλέον ερμηνεία.