Τα άρθρα του Καταστατικού

(ΑΡΘΡΟ 1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ

Ιδρύεται τριτοβάθμιο σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Ένωση Ασθενών Ελλάδας» και έδρα το Δήμο Αθηναίων. Η ονομασία του Σωματείου στα Aγγλικά είναι «Greek Patients Association».

  1. Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας επιδιώκει τους κάτωθι σκοπούς:

α) Η συνεργασία και ο συντονισμός των ενεργειών των σωματείων ασθενών, με σκοπό την ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, διαγνωστικές εξετάσεις και θεραπεία, τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας, την προαγωγή της υγείας σώματος και νου και της ποιότητας ζωής των πολιτών και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

β) Η προάσπιση των δικαιωμάτων των ληπτών υπηρεσιών υγείας και η διασφάλιση παιδαγωγικής και κοινωνικής μέριμνας για τις πλέον ευάλωτες ομάδες ασθενών.

γ) Ο διάλογος με την Πολιτεία και η ενεργός συμμετοχή των ασθενών σε όλες τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για το σχεδιασμό των πολιτικών υγείας και την αξιολόγηση της εφαρμογής τους.

δ) Η διάχυση υπεύθυνης πληροφόρησης στο ευρύ κοινό και η προαγωγή του δημόσιου διαλόγου, αναφορικά με ζητήματα που σχετίζονται με τα δικαιώματα των ασθενών και τις προτεινόμενες λύσεις.

ε) Η συνεργασία και ο διάλογος με κοινωνικούς και επιστημονικούς εταίρους που ασχολούνται με την πολιτική υγείας, όπως πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα, επιστημονικές εταιρείες κ.λπ., καθώς και με φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας.

στ) Η ενδυνάμωση και εκπαίδευση στελεχών των συλλόγων ασθενών

  1. Για την επίτευξη των καταστατικών του σκοπών, το σωματείο μεταχειρίζεται κάθε νόμιμο μέσο και ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

α) Διενέργεια  επιστημονικών εκδηλώσεων, σεμιναρίων ημερίδων και συνεδρίων.

β) Δικτύωση και συνεργασία του σωματείου με αντίστοιχες πρωτοβουλίες σε περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

γ) Παροχή εκπαιδευτικών σεμιναρίων στα μέλη του.

δ) Η ενίσχυση και ενδυνάμωση των σωματείων μελών του με κάθε νόμιμο τρόπο, στο βαθμό των δυνατοτήτων της Ένωσης Ασθενών

ε) Ανάπτυξη του διεπιστημονικού διαλόγου και της συνεργασίας, η ανάληψη πρωτοβουλιών στον τομέα της έρευνας και της συνεργασίας για ζητήματα υγείας, η διεξαγωγή ερευνών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

στ) Παροχή χορηγιών και οικονομικών ενισχύσεων για την διεξαγωγή ερευνητικών εργασιών και την εκπόνηση μελετών στα πεδία δραστηριοτήτων του σωματείου.

ζ) Απονομή ετήσιων βραβείων σε συλλόγους ασθενών.

η) Παραγωγή προγραμμάτων, ενημερωτικών σποτ, βίντεο κλπ.

θ) Οργάνωση διαλέξεων, ενημερωτικών ημερίδων, συνεδρίων, δημοσιεύσεων καλλιτεχνικών, πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και αθλητικών δραστηριοτήτων και εν γένει εκδηλώσεων, καθώς και η συμμετοχή σε σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες, forum και δημόσιες συζητήσεις και την προβολή των ζητημάτων που αφορούν τους ασθενείς και την πολιτική της υγείας.

ι) Έκδοση, περιοδικών, βιβλίων, ημερολογίων ή άλλων εντύπων και την δημιουργία και διαχείριση ιστοσελίδας, διαδικτυακής κοινότητας στο διαδίκτυο, και λογαριασμών, ομάδων και σελίδων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

ια) Μεταχείριση κάθε νόμιμου μέσου (επιστολές, διαβήματα, διαμαρτυρίες, κινητοποιήσεις κλπ) για την ικανοποίηση των διεκδικήσεων, αιτημάτων και συμφερόντων των ασθενών, των φροντιστών και των ληπτών υπηρεσιών υγείας.

ιβ) Συνεργασία και σύμπραξη με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ, ιδρύματα, πολιτειακούς φορείς και οργανισμούς, με πανεπιστημιακούς και ερευνητικούς φορείς και επιστήμονες. 

ιγ) Αξιοποίηση εγχώριων και ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών δυνατοτήτων  προς όφελος και ευόδωση των σκοπών του. Το σωματείο δύναται ενδεικτικά να συμμετάσχει σε προτάσεις που υποβάλλονται σε προγράμματα της ΕΕ (ενδεικτικά Erasmus, Creative Europe, Europe for Citizens, Horizon Europe, IMI κα).

ιδ) Όλα τα παραπάνω εκτιθέμενα μέσα και τρόποι επίτευξης των σκοπών του σωματείου είναι ενδεικτικά και το σωματείο μπορεί να χρησιμοποιήσει και άλλα πρόσφορα και νόμιμα μέσα και τρόπους επίτευξης των σκοπών του, μη ρητά αναφερόμενους στο παρόν καταστατικό, αλλά δυνάμενους να προκύψουν στο μέλλον λόγω της συνεχούς προόδου της έρευνας και της τεχνολογίας.

ΑΡΘΡΟ 3)  ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

α) Ανεξαρτησία από πολιτικούς, κυβερνητικούς και συνδικαλιστικούς φορείς.

β) Συμμετοχικότητα, δημοκρατία, διαφάνεια και λογοδοσία στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και υλοποίησης ενεργειών.

γ) Κάθε μέλος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας διατηρεί την αυτοτέλειά του.

δ) Πέραν του Καταστατικού, η Ένωση Ασθενών Ελλάδας θα συντάξει εσωτερικό κανονισμό που θα περιγράφει λεπτομερώς τις διαδικασίες της λειτουργίας της.

(ΑΡΘΡΟ 4) ΜΕΛΗ

Τα μέλη της Ένωσης διακρίνονται: α) Σε Τακτικά και β) Αρωγά.

α) Τακτικά μέλη της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας μπορούν να γίνουν:

  1. i) Ομοσπονδίες που αυτοπροσδιορίζονται ρητώς στο καταστατικό τους ως ομοσπονδίες σωματείων ασθενών ή που η πλειοψηφία των σωματείων – μελών τους είναι ασθενείς.
  2. ii) Σωματεία που αυτοπροσδιορίζονται ρητώς στο καταστατικό τους ως σωματεία ασθενών ή η πλειοψηφία των μελών του σωματείου ή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τους είναι ασθενείς. 

iii) Επίσης Τακτικά Μέλη μπορούν να γίνουν ομοσπονδίες ή σωματεία φροντιστών πασχόντων που δεν έχουν τη δυνατότητα αυτοεκπροσώπησης (όπως τα ανήλικα, κάποιες ομάδες πασχόντων από νευρολογικά ή ψυχιατρικά νοσήματα κ.λπ.), εφόσον η πλειοψηφία των μελών του διοικητικού τους συμβουλίου είναι φροντιστές.  

β) Αρωγά μέλη μπορούν να γίνουν νομικά πρόσωπα κοινωφελούς χαρακτήρα, όπως σωματεία υποστήριξης ασθενών, μη κυβερνητικές οργανώσεις ανθρωπιστικής  δράσης, επιστημονικές εταιρείες, πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα κ.λπ. Τα αρωγά μέλη μπορούν να συμμετέχουν σε ομάδες εργασίας ή και στη Γενική Συνέλευση κατόπιν έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Τα αρωγά μέλη δεν έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι και εγγράφονται σε χωριστό μητρώο.

γ) Η αίτηση του υποψήφιου μέλους κατατίθεται συνοδευόμενη από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αντίγραφο του καταστατικού, οικονομικό απολογισμό του προηγούμενου έτους, καθώς και συνοπτική περιγραφή των δράσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ασθενών θα κρίνει εάν το καταστατικό, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η δράση του σωματείου που είναι υποψήφιο μέλος διασφαλίζουν την αντιπροσωπευτική συμμετοχή στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και συνάδουν με τις αρχές και τις αξίες της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας. Η αίτηση εγγραφής εισάγεται στην πρώτη από της υποβολής της συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εξετάζεται τελεσίδικα από αυτό και απαιτεί αυξημένη πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3).

δ) Ο εκπρόσωπος κάθε τακτικού μέλους ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του εκτός εάν σύμφωνα με το καταστατικό του τακτικού μέλους απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

ε) Κάθε Τακτικό Μέλος διαθέτει μία (1) ψήφο στη Γενική Συνέλευση.

στ) Τα μέλη καταβάλλουν ετήσια συνδρομή που ορίζεται στο ποσό των 50 ευρώ για τα σωματεία που έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών έως 10.000 ευρώ, 100 ευρώ για τα σωματεία που έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών έως 50.000 ευρώ και 200 ευρώ για τα σωματεία που έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από 50.000 ευρώ. Το ποσό αυτό δύναται να επαναπροσδιορίζεται με απόφαση  του Διοικητικού Συμβουλίου.

ζ) Στο πλαίσιο του Εσωτερικού Κανονισμού, η Γενική Συνέλευση διατηρεί το δικαίωμα να συγκεκριμενοποιήσει κριτήρια και προϋποθέσεις για την ένταξη νέων μελών, καθώς και για την παραμονή των υφιστάμενων και ιδρυτικών μελών, σε σχέση με τη σύνθεση, τη λειτουργία, την τήρηση δημοκρατικών διαδικασιών, την αντιπροσωπευτικότητα, τη διαφάνεια, τη χρηστή διαχείριση και την ουσιαστική συμμετοχή των ασθενών. 

(ΑΡΘΡΟ 5) ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

α) Να εκλέγουν και να εκλέγονται.

β) Να ενημερώνονται τακτικά για τις ενέργειες και τις θέσεις της Ένωσης και να έχουν τη δυνατότητα να προτείνουν και να ασκούν  κριτική.

γ) Να λαμβάνουν γνώση των πρακτικών και όλων των βιβλίων, στοιχείων, εγγράφων και πεπραγμένων του Σωματείου, ύστερα από γραπτή αίτηση.

(ΑΡΘΡΟ 6) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

α) Να συμβάλλουν στην προώθηση των σκοπών, των αποφάσεων και των διακηρύξεων της ένωσης.

β) Να συμμετέχουν στη διαμόρφωση των θέσεων της Ένωσης Ασθενών.

γ) Να εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Ένωση Ασθενών Ελλάδας και να πειθαρχούν στις διατάξεις του καταστατικού, στις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) Να προσέρχονται στις Γενικές Συνελεύσεις και να ψηφίζουν σε αυτές

ε) Να τηρούν τις βασικές αρχές της Ένωσης Ασθενών. 

(ΑΡΘΡΟ 7) ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

Ένα μέλος διαγράφεται από το Σωματείο στις παρακάτω περιπτώσεις:

α) Με έγγραφη γνωστοποίηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

β) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν οι ενέργειες του μέλους είναι ασυμβίβαστες με τους σκοπούς του σωματείου ή δε συμμορφώνεται προς τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν καθυστερεί συνδρομές για περισσότερο από ένα χρόνο και κατόπιν έγγραφης προειδοποίησης από το Διοικητικό Συμβούλιο συνεχίζει να μη συμμορφώνεται.

γ) Η διαγραφή μέλους απαιτεί πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση απόφασης διαγραφής, το ενδιαφερόμενο μέλος μπορεί να εφεσιβάλει την απόφαση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Σωματείου. Η ακύρωση της απόφασης απαιτεί απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών στη Γενική Συνέλευση.

(ΑΡΘΡΟ 8) ΠΟΡΟΙ

Οι πόροι της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας προέρχονται:

α) Από τις ετήσιες συνδρομές των τακτικών μελών.

β) Από εισφορές, επιχορηγήσεις, κρατικές και ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, εκδηλώσεις, δωρεές, κληροδοτήματα ή άλλα έσοδα. 

(ΑΡΘΡΟ 9) ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Καταστατικά όργανα του Σωματείου είναι τα ακόλουθα:

α) Η Γενική Συνέλευση

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο

γ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή

δ) Η Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή

(ΑΡΘΡΟ 10) ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

α) Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας και βάσει όσων προβλέπονται στο Άρθρο 4 αποτελείται από έναν εκπρόσωπο κάθε τακτικού μέλους.

β) Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο τόπος και ο χρόνος, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ανακοινώνονται εγγράφως προς τα μέλη της, με κάθε πρόσφορο μέσο, το λιγότερο τριάντα (30) ημέρες πριν από την πραγματοποίησή της. κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση δύναται να πραγματοποιηθεί και με ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας (π.χ. τηλεδιάσκεψη, μέσω διαδικτύου και άλλα) ή κάποια μέλη να συμμετέχουν σε αυτή με αυτούς τους τρόπους (υβριδικά). Αυτή η διαδικασία ακολουθείται εφόσον εξασφαλίζεται η ακώλυτη πρόσβαση, η πιστοποίηση της παρουσίας των μελών και το αδιάβλητο της επικοινωνίας καθώς και το αδιάβλητο και η μυστικότητα της ψηφοφορίας με κάθε πρόσφορο μέσο.

γ) Η Γενική Συνέλευση κρίνει τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, τον οικονομικό απολογισμό, την έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής, τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους και όποια θέματα έχουν παραπεμφθεί σε αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο. Επίσης εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής και αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού, του εσωτερικού κανονισμού και την αναστολή των εργασιών και/ή τη διάλυσή του σωματείου.

δ) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται οι αντιπρόσωποι του ενός δευτέρου (1/2) συν ένα των οικονομικά ενήμερων τακτικών μελών, με φυσική παρουσία ή με εξουσιοδότηση. Σε περίπτωση που δε σχηματιστεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται εκ νέου εντός το πολύ μιας εβδομάδας και θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παρευρισκόμενων αντιπροσώπων των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών. Κάθε εκπρόσωπος σωματείου μπορεί να έχει μέχρι δύο (2) εξουσιοδοτήσεις άλλων τακτικών μελών. Οι εκπρόσωποι ομοσπονδιών μπορούν να έχουν εξουσιοδοτήσεις όλων των μελών τους που είναι μέλη της της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας και δεν παρίστανται.  

ε) Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με απλή πλειοψηφία των μελών του ή κατόπιν αιτιολογημένης έγγραφης αίτησης του ενός τρίτου (1/3) των αντιπροσώπων των οικονομικά ενήμερων τακτικών μελών της Γενικής Συνέλευσης, που περιλαμβάνει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση για την έκτακτη Γενική Συνέλευση του παρόντος άρθρου αποστέλλεται το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της.

στ) Την ημέρα της συνεδρίασης και προ της έναρξης αυτής, διεξάγεται ψηφοφορία με ανάταση χειρός για να οριστούν ο Πρόεδρος και ο Πρακτικογράφος της Γενικής Συνέλευσης. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δε μπορούν να εκλεγούν στη θέση του Προέδρου ή του Πρακτικογράφου της Γενικής Συνέλευσης.

ζ) Τακτική Γενική Συνέλευση Αρχαιρεσιών με σκοπό την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της Εξελεγκτικής Επιτροπής διεξάγεται κάθε τρία (3) χρόνια. Κάθε μέλος που επιθυμεί και δικαιούται να θέσει υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Εξελεγκτική Επιτροπή υποβάλει έγγραφη δήλωση προς το Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν την γενική συνέλευση. Υποψηφιότητες μετά την ορισμένη μέρα δεν θα γίνονται αποδεκτές. Κατ’ εξαίρεση γίνονται δεκτές υποψηφιότητες έως την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης εφόσον οι υποψήφιοι δεν επαρκούν για να καλύψουν τις θέσεις κάποιας θεραπευτικής κατηγορίας. Με το τέλος της προθεσμίας αυτής σχηματίζεται το ψηφοδέλτιο, στο οποίο αναγράφονται τα ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά και ανακοινώνεται / αποστέλλεται σε όλα τα μέλη του Σωματείου τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν τη γενική συνέλευση.  

η) Η εκλογή των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής γίνεται με μυστική ψηφοφορία, η οποία διεξάγεται με την επιμέλεια της εφορευτικής επιτροπής, τα μέλη της οποίας εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία πριν από τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών. Ο κάθε εκλογέας μπορεί να ψηφίσει μέχρι είκοσι (23) άτομα για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και μέχρι τρία (3) για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Με το τέλος της ψηφοφορίας, η εφορευτική επιτροπή συντάσσει πρακτικό στο οποίο αναφέρονται με πλειοψηφική σειρά οι υποψήφιοι.

θ) Υποψηφιότητα μπορεί να υποβάλλει ο εκπρόσωπος κάθε οικονομικά ενήμερου τακτικού μέλους με την προϋπόθεση ότι είναι ασθενής ή φροντιστής. Κάθε υποψήφιος μπορεί να θέσει υποψηφιότητα μόνο για την ή τις θέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο που έχουν οριστεί για τη θεραπευτική κατηγορία στην οποία ανήκει το σωματείο του. Δικαίωμα ψήφου έχουν οι εκπρόσωποι των ταμειακά ενήμερων τακτικών μελών.

ι) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με ενισχυμένη πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των παρόντων εκπροσώπων που έχουν δικαίωμα ψήφου

ια) Η Γενική Συνέλευση κατ’ εξαίρεση του άρθρου 10 παρ. θ, μπορεί να επιλέγει ζητήματα προς ψηφοφορία για τα οποία θα απαιτείται απλή πλειοψηφία. 

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου αποτελείται από είκοσι τρία (23) τακτικά μέλη και η θητεία του είναι τριετής.

β) Η εκπροσώπηση των νομικών προσώπων τακτικών μελών της Γενικής Συνέλευσης στις είκοσι τρεις (23) θέσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται βάσει ποσόστωσης των θεραπευτικών κατηγοριών. Η ποσόστωση έχει αποφασιστεί με γνώμονα τον αριθμό των νοσούντων στην Ελλάδα και τη βαρύτητα της θεραπευτικής κατηγορίας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Η ποσόστωση μπορεί να αλλάξει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με άμεση εφαρμογή.

γ) Βάσει των κριτηρίων του Άρθρου 11, παρ. β, οι ακόλουθες θεραπευτικές κατηγορίες καταλαμβάνουν τον εξής αριθμό θέσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο: Νεοπλάσματα τρεις (3) θέσεις, καρδιαγγειακά – νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος τρεις (3) θέσεις, ρευματικά – μυοσκελετικά νοσήματα και αυτοάνοσα τρεις (3) θέσεις, σπάνιες παθήσεις δύο (2) θέσεις, νευρολογικά νοσήματα – ψυχική υγεία τρεις (3) θέσεις, λοιμώδεις και παρασιτικές νόσοι δύο (2) θέσεις, μεταβολικά νοσήματα – διαβήτης δύο (2) θέσεις, πνευμονολογικά νοσήματα – άσθμα μία (1) θέση, νεφρικές νόσοι μία (1) θέση, μεσογειακή αναιμία – αιμορροφιλία – αιμολυτική αναιμία μία (1) θέση, οργανώσεις οριζόντιου ενδιαφέροντος – λοιπά νοσήματα δύο (2) θέσεις. 

δ) Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν υποψηφιότητες για όλες τις θέσεις μιας θεραπευτικής κατηγορίας, τότε οι θέσεις αυτές παραμένουν κενές. Εν πάση περιπτώσει ο αριθμός των μελών δεν δύναται να είναι μικρότερος των επτά (7) μελών.

ε) Σε περίπτωση παραίτησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, η θέση πληρώνεται από τον πρώτο επιλαχόντα της θεραπευτικής κατηγορίας μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση μη ύπαρξης επιλαχόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας αποφασίζει εάν η θέση θα παραμείνει κενή ή θα προκηρύξει εκλογές για την κάλυψη της θέσης στην αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση. 

στ) Κάθε σωματείο μέλος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας δικαιούται να ζητήσει την αντικατάσταση του εκπροσώπου του από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η αίτηση εξετάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας

 

ζ) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι όργανο που εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και διαχειρίζεται τους πόρους της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας. Έχει επίσης υποχρέωση κατάρτισης και κοινοποίησης στα μέλη του προϋπολογισμού και τον προγραμματισμό δράσεων κάθε έτους. Επίσης ορίζει τους εκπροσώπους της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας σε οποιοδήποτε όργανο εκπροσωπείται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό.

η) Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα εντός των επόμενων δέκα (10) ημερών που ακολουθούν την ημέρα της ψηφοφορίας. Εκλέγονται Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος Α’, Αντιπρόεδρος Β’, Αντιπρόεδρος Γ’, Γραμματέας, Αναπληρωτής Γραμματέας, Ταμίας, Αναπληρωτής Ταμίας. Η εκλογή των αξιωματούχων γίνεται με μυστική ψηφοφορία.

θ) Η θητεία των αξιωματούχων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ετήσια. Το Διοικητικό Συμβούλιο πραγματοποιεί το αργότερο ένα μήνα πριν από τη λήξη της θητείας των αξιωματούχων τακτική συνεδρίαση αρχαιρεσιών.

ι) Δε δύναται το ίδιο πρόσωπο να διατελέσει Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου πάνω από συνολικά δύο έτη εντός τετραετίας.

ια) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον κάθε δύο (2) μήνες και έκτακτα όταν παραστεί ανάγκη, μετά από πρόσκληση του Προέδρου η του Γραμματέα ή μετά από έγγραφη αιτιολογημένη αίτηση του ενός τρίτου (1/3) των μελών του.

ιβ) Βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται το λιγότερο το ένα δεύτερο (1/2) των πληρωμένων θέσεων των μελών του. Συμμετοχή μπορεί να υπάρχει και με ηλεκτρονικά μέσα. Σε αντίθετη περίπτωση η συνεδρίαση αναβάλλεται για μία (1) εβδομάδα οπότε όσοι παραστούν αποτελούν απαρτία.

ιγ) Όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται με αυξημένη πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των συμμετεχόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.  

ιδ) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για ζητήματα που δεν ορίζονται ρητά στο καταστατικό εκτός από τα θέματα αρμοδιότητας των Γενικών Συνελεύσεων.

ιε) Κάθε μέλος που απουσιάσει αδικαιολόγητα σε πάνω από τρεις (3) συνεδριάσεις, χάνει την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

ιστ) Το Διοικητικό Συμβούλιο τηρεί πρακτικά υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα.

Ιζ) Αν για οποιοδήποτε λόγο (παραίτησης, θάνατος κτλ) τα εκλεγμένα από τη Γ.Σ μέλη του ΔΣ βρεθούν να είναι λιγότερα από επτά (7), τα εναπομείναντα μέλη συγκροτούν προσωρινή διοικούσα επιτροπή και προβαίνουν εντός 30 ημερών σε σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης Αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 

(ΑΡΘΡΟ 12) ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

α) Ο Πρόεδρος προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπροσωπεί το Σωματείο στις σχέσεις του με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

β) Σε έκτακτες περιπτώσεις, οι τρεις Αντιπρόεδροι αναπληρώνουν κατά ιεραρχική σειρά τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις για να αντιμετωπίσει επείγουσες καταστάσεις.

γ) Ο Γραμματέας είναι υπεύθυνος για το μητρώο των μελών, τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, το βιβλίο της περιουσίας του σωματείου, τα βιβλία πρακτικών της Εφορευτικής και Εξελεγκτικής Επιτροπής και της αλληλογραφία του σωματείου.

δ) Ο Αναπληρωτής Γραμματέας υποστηρίζει τον Γραμματέα σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις.

ε) Ο Ταμίας διαχειρίζεται τα οικονομικά της Ένωσης. Τηρεί το βιβλίο του Ταμείου, τα διπλότυπα εισπράξεων και πληρωμών και τα λοιπά οικονομικά βιβλία που ορίζει ο νόμος. Προκειμένου περί πληρωμών, τις ενεργεί με εντολή του Προέδρου. Εισπράττει κάθε ποσό που ανήκει ή δίνεται στην Ένωση Ασθενών Ελλάδας και υπογράφει αποδείξεις εισπράξεως από διπλότυπο μπλοκ. Συντάσσει σε συνεργασία με τον Πρόεδρο τον ετήσιο προϋπολογισμό, οικονομικό απολογισμό και ισολογισμό, που εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, υπογράφει τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής, τηρεί κάθε άλλο βιβλίο αναγκαίο για τη διαχείριση που προβλέπεται από το Νόμο, παρακολουθεί την ταμειακή ενημέρωση των μελών της Ένωσης και υποβάλλει κάθε δίμηνο στο Διοικητικό Συμβούλιο πίνακα των μελών που καθυστερούν τη συνδρομή τους. Μέρος των αρμοδιοτήτων του μπορούν να ανατεθεί σε εργαζόμενους του Σωματείου μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

στ) Ο Αναπληρωτής Ταμίας υποστηρίζει τον Ταμία σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις.  

(ΑΡΘΡΟ 13) ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

α) Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη και έως τρία (3) αναπληρωματικά μέλη τα οποία εκλέγονται ταυτόχρονα με το ΔΣ και έχει τριετή θητεία. Η Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγει τον Πρόεδρο αυτής, ο οποίος τη συγκαλεί και προεδρεύει στις συνεδριάσεις της. Η θητεία της Εξελεγκτικής Επιτροπής παύει αν για οποιοδήποτε λόγο παύσει η θητεία του ΔΣ. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης κτλ μέλους της Εξελεγκτικής Επιτροπής και εφόσον δεν επαρκούν τα αναπληρωματικά μέλη, πραγματοποιούνται συμπληρωματικές εκλογές για την κάλυψη των θέσεων στην αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση ή σε έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία συγκαλείται με απόφαση του Δ.Σ. 

β) Έχει ως έργο της τον έλεγχο και την εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας. Δικαιούται να εξετάζει όλα τα έσοδα, τις πηγές τους καθώς και τις δαπάνες και αναφέρει με πόρισμά της αμέσως στο Διοικητικό Συμβούλιο, κάθε ανωμαλία ή αταξία που θα εντοπίσει και υποδεικνύει ταυτόχρονα τρόπους επίλυσης.

γ) Κάθε χρόνο, αλλά και όταν το κρίνει αναγκαίο, δύναται να ενεργεί έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του σωματείου. Κατά τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης δικαιούται να ελέγχει τα λογιστικά βιβλία, το βιβλιάριο καταθέσεων, τις εγκριτικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου των δαπανών και εξόδων και όλα τα βιβλία που είναι απαραίτητα για τον οικονομικό έλεγχό της και συντάσσει έκθεση πάνω στο αποτέλεσμα του ελέγχου κάθε χρήσεως και έκθεση για την οικονομική διαχείριση με συμπεράσματα και προτάσεις. Τηρεί βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων, ελέγχου και διαχείρισης. 

(ΑΡΘΡΟ 14) ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

α) Συστήνεται συμβουλευτική επιστημονική επιτροπή αποτελούμενη από επτά (7) τουλάχιστον μέλη, αναγνωρισμένα για το επιστημονικό, θεσμικό ή κοινωνικό τους έργο.

β) Ο ρόλος της Επιτροπής θα είναι συμβουλευτικός και γνωμοδοτικός προς το Διοικητικό Συμβούλιο προς την επίτευξη των  στόχων της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει με απόφασή του τη σύνθεση της Επιστημονικής Επιτροπής όποτε το κρίνει αναγκαίο. 

(ΑΡΘΡΟ 15) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Για τη σύγκληση Καταστατικής Συνέλευσης ακολουθείται η διαδικασία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Απαρτία υπάρχει όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) των τακτικών μελών που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Για την τροποποίηση άρθρου ή άρθρων απαιτείται πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων αντιπροσώπων. 

(ΑΡΘΡΟ 16) ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Το Σωματείο διαλύεται όταν υπέρ της διάλυσης ταχθούν τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) των τακτικών μελών της Γενικής Συνέλευσης ή σε περίπτωση που το Σωματείο έχει λιγότερα από δέκα μέλη. Σε περίπτωση διαλύσεως, η περιουσία του Σωματείου διατίθεται σε νομικό πρόσωπο που επιδιώκει παρεμφερείς σκοπούς στην Ελλάδα.

(ΑΡΘΡΟ 17) ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΣΗΜΑ

Το σωματείο έχει σφραγίδα στρογγυλή που φέρει στη μέση το έτος ιδρύσεώς του και περιφερειακά την επωνυμία του σωματείου και την έδρα του.

(ΑΡΘΡΟ 18)  ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Το Καταστατικό αυτό αποτελείται από δεκαοκτώ (18) άρθρα και αφού αναγνώσθηκε κατ΄ άρθρο και στο σύνολό του κατά τη συνεδρίαση των ιδρυτικών του μελών εγκρίνεται σήμερα με ημερομηνία 04 Απριλίου 2019 από τα ιδρυτικά μέλη ως έχει και υπογράφεται παρακάτω. Τα ιδρυτικά μέλη εξέλεξαν επταμελή  Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, η οποία εξουσιοδοτείται από τα μέλη για κάθε πράξη ή ενέργεια μέχρι την συγκρότηση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου. Το παρόν καταστατικό θα ισχύσει μετά την έγκρισή του από το Ειρηνοδικείο Aθηνών και την καταχώρηση της σχετικής ιδρυτικής Πράξης στο βιβλίο Σωματείων που τηρεί.

Ως προσωρινή διοικούσα επιτροπή μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική συνέλευση ορίζονται ομόφωνα οι:

Συκιώτης Δημήτριος του Νικολάου, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Διαβήτη

Κουτσογιάννη Αικατερίνη του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Ασθενών, Γονέων, Κηδεμόνων και φίλων παιδιών με ρευματικά νοσήματα «Ρευμαζην»

Κοντοπίδης Δημήτριος του Θεοδώρου, Επίτιμος Πρόεδρος Ελληνική Εταιρεία για την Ινώδη Κυστική Νόσο

Καλαμίτσης Γεώργιος του Μιχαήλ, Πρόεδρος Συλλόγου Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας»

Μαράκα Βασιλική του Ηλία, Πρόεδρος Συλλόγου Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας

Χήναρη Μαρία του Κλεομένη, Αντιπρόεδρος Συλλόγου Καρκινοπαθών-Εθελοντών-Φίλων-Ιατρών “Κ.Ε.Φ.Ι.” Αθηνών

Δέδες Νικόλαος του Παντελή – Βάνια, Πρόεδρος Συλλόγου Οροθετικών Ελλάδας «Θετική Φωνή»