25 Νοεμβρίου, 2023 σε Άρθρα, Τα νέα της Ένωσης

Νέα τροπολογία στη Βουλή: Χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους ανασφάλιστους η νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψή τους σε ιδιωτικές δομές υγείας

Οι διατάξεις της νέας τροπολογίας στη Βουλή, προβλέπουν:

Διαβάστε παρακάτω τι προβλέπουν οι νέες διατάξεις της τροπολογίας που κατέθεσε το Υπουργείο Υγείας στη Βουλή:

1. Κάλυψη νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφάλιστων πολιτών σε ιδιωτικές δομές υγείας

Ασθενείς που ανήκουν στις κατηγορίες των ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και χρήζουν νοσηλείας, ανεξαρτήτως της φύσης της ασθένειάς τους, δύνανται να μετακινούνται σε ιδιωτικές δομές υγείας με βεβαίωση του Προέδρου του Ε.Κ.Α.Β. και να δικαιούνται νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, εφόσον υπάρχει αποδεδειγμένη αδυναμία νοσηλείας τους στις δημόσιες δομές υγείας. Οι δαπάνες για τη νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των δικαιούχων καλύπτονται από την έκτακτη οικονομική ενίσχυση του Υπουργείου Υγείας, η οποία κατανέμεται στον ΕΟΠΥΥ. Η διάταξη ισχύει έως και την 28/2/2021 και έχει αναδρομική ισχύ από την 1/9/2020.

2. Επέκταση πρόσληψης επικουρικού, ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού

Μέχρι τις 31/12/2020 δύναται να προσλαμβάνεται για ένα έτος, επικουρικό ιατρικό, νοσηλευτικό, λοιπό βοηθητικό και πάσης φύσεως προσωπικό με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων.

Οι προσλήψεις θα γίνουν στα στρατιωτικά Νοσοκομεία, στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.), στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, στα Νοσοκομεία Αρεταίειο και Αιγινήτειο, στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ.), στα Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., στις δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και στις αποκεντρωμένες διοικήσεις για την κάλυψη των αναγκών σε ιατρονοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό των αεροϋγειονομείων που λειτουργούν σε αυτές.

3. Μετακίνηση προσωπικού από τον ιδιωτικό τομέα στις δομές του Ε.Σ.Υ.

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος διασποράς του κορονοϊού και έως και την 30/6/2021, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας δύναται να εντάσσεται στο δυναμικό της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, των Νοσοκομείων και κάθε οργανικής μονάδας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, εθελοντικό ή συμβατικά ή αναγκαστικά διατιθέμενο ιατρικό, νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό από τον ιδιωτικό τομέα και να του ανατίθενται καθήκοντα για ορισμένο χρονικό διάστημα για την καταπολέμηση της έκτακτης ανάγκης Δημόσιας Υγείας.

Η ανάθεση των καθηκόντων του προσωπικού αυτού μπορεί να αφορά σε ιατρικά, νοσηλευτικά, ή βοηθητικά καθήκοντα, διαφορετικά της ειδίκευσής του, λόγω έκτακτης και επιτακτικής ανάγκης συνδρομής στη Δημόσια Υγεία από την έξαρση της πανδημίας.

Για την απασχόληση του προσερχόμενου προς ανάληψη υπηρεσίας ιατρικού προσωπικού του ιδιωτικού τομέα, συνάπτεται ατομική σύμβαση απασχόλησης, με τον Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας. Στη σύμβαση αναφέρονται ρητά η διάρκεια απασχόλησης και οι όροι αποζημίωσης του ιδιώτη ιατρού, που καθορίζονται με κοινή υπουργική απόφαση. Η διάρκεια απασχόλησης του ιατρικού προσωπικού δύναται να παρατείνεται για έξι ακόμα μήνες από τη λήξη της και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31/12/2021.

4. Απασχόληση συνταξιούχων ιατρών στο ΕΣΥ για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από τη διάδοση του κορονοϊού

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας δύναται να εντάσσονται στο δυναμικό του Ε.Σ.Υ., συνταξιούχοι ιατροί, των αναγκαίων ειδικοτήτων, και να τους ανατίθενται καθήκοντα για ορισμένο χρονικό διάστημα. Για την απασχόλησή τους συνάπτεται ατομική σύμβαση απασχόλησης με τον Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, για χρονικό διάστημα έως την 30/6/2021.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, καθορίζονται ο τρόπος αποζημίωσης, το ποσό, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα. Η καταβολή της αποζημίωσης στους συνταξιούχους ιατρούς συνεπάγεται την καταβολή των ακαθάριστων συντάξεών τους, κύριων και επικουρικών, μειωμένων κατά 30%. Εξαιρούνται οι συνταξιούχοι ιατροί όλων των ειδικοτήτων, που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

Η διάρκεια απασχόλησης δύναται να παρατείνεται για ένα ακόμα εξάμηνο από τη λήξη της σύμβασης και όχι πέραν της 31/12/2021, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, εφόσον εξακολουθούν να υφίστανται ανάγκες για την κάλυψη έκτακτων αναγκών.

5. Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων για κάλυψη εκτάκτων αναγκών σε εξοπλισμό νοσηλείας και παροχή υπηρεσιών

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται ο κίνδυνος διασποράς του κορονοϊού και έως και την 28/2/2021, η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ) και η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε.» (ΙΦΕΤ ΑΕ) δύνανται, κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων πλην αυτών που ενσωματώνουν ενωσιακό δίκαιο, να απευθύνουν πρόσκληση για την αγορά ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού για θεραπεία και νοσηλεία κρουσμάτων κορονοϊού που ενδέχεται να χρήζουν νοσηλείας σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ή σε Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) σε δημόσιες δομές υγείας για τη νοσηλεία κρουσμάτων κορονοϊού.

Ειδικός νοσοκομειακός εξοπλισμός που εμπίπτει στη διαδικασία προμήθειας του παρόντος ενόψει της ενεστώσας έκτακτης ανάγκης Δημόσιας Υγείας, είναι αναπνευστήρες, κλίνες νοσηλείας, πάγιος εξοπλισμός κλινών, μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών ενδείξεων, κλειστά κυκλώματα αναρρόφησης και αναγκαία ιατροτεχνολογικά προϊόντα συνοδά προς τη λειτουργία αναπνευστήρων. Η σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών των προϊόντων ανατίθεται από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή αρμοδιότητας ή εποπτείας του Υπουργείου Υγείας σε ειδική επιτροπή αποτελούμενη από επιστήμονες.

Πηγή: www.moh.gov.gr