Οι ανάγκες για ανακουφιστική φροντίδα αυξάνουν, καθώς ο πληθυσμός παγκοσμίως γηράσκει. Σύμφωνα με μελέτες, περισσότεροι από 61 εκατομμύρια ασθενείς και οι οικογένειές τους χρήζουν αντίστοιχης φροντίδας παγκοσμίως.

Οι σχετικές παροχές υγείας στην Ελλάδα κρίνονται αποσπασματικές τόσο όσον αφορά το εύρος των υπηρεσιών, όσο και την χρηματοδότησή από το κράτος. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες, όπου οι εξειδικευμένες υπηρεσίες ανακουφιστικής φροντίδας είναι ανεπαρκείς και συνήθως παρέχονται από ΜΚΟ σε εξωτερικούς ασθενείς ή κατ’ οίκον και σε περιορισμένο βαθμό, σε σχέση με τον πληθυσμό της χώρας.

Ο αριθμός των ασθενών που χρειάζονται ανακουφιστική φροντίδα χώρα μας υπερβαίνει τις 135.000 ετησίως και πρόκειται να αυξηθεί κατά τις επόμενες δεκαετίες. Δεδομένου ότι σήμερα λειτουργούν μόνο τρεις πάροχοι σε ολόκληρη τη χώρα, οι δυνατότητες παροχής υπηρεσιών ανακουφιστικής φροντίδας θεωρούνται εξαιρετικά περιορισμένες και μακράν των προδιαγραφών των περισσοτέρων ευρωπαϊκών χωρών.

 

Οι προτάσεις της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας:

     Διαμόρφωση του κατάλληλου θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου για τη δημιουργία και λειτουργία υπηρεσιών ανακουφιστικής φροντίδας στη χώρα, συμπεριλαμβανομένου ενός ρυθμιστικού πλαισίου για τη διαθεσιμότητα φαρμάκων.

     Συγκρότηση και λειτουργία των απαραίτητων υπηρεσιών σε όλη την επικράτεια σύμφωνα με αναγνωρισμένες προδιαγραφές

     Δημιουργία μια άρτια εκπαιδευμένης δεξαμενής επαγγελματιών υγείας σε ζητήματα ανακουφιστικής φροντίδας, προκειμένου να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε ασθενείς που τις έχουν ανάγκη

     Προαγωγή της έρευνας για τη βελτίωση του σχεδιασμού, της εφαρμογής και της αξιολόγησης των υπηρεσιών

     Ευαισθητοποίηση των οικογενειών, των φροντιστών και της κοινωνίας αναφορικά με τη σημασία παροχής άρτιων υπηρεσιών ανακουφιστικής φροντίδας και διασφάλιση της αποτελεσματικής συνεργασία ανάμεσα στους εμπλεκόμενους υπό το συντονισμό του Υπουργείου Υγείας.

Η ενδυνάμωση των ασθενών συνιστά μία από τις κυρίαρχες συνθήκες για τη βελτίωση της ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης. Αποτελεί ταυτόχρονα προϋπόθεση αλλά και αποτέλεσμα ενός συστήματος υγείας που εφαρμόζει πολιτικές με επίκεντρο και γνώμονα τον λήπτη υπηρεσιών υγείας και την εμπειρία του.

Η ενδυνάμωση των ασθενών ορίζεται με πολλούς τρόπους ανάλογα με το πλαίσιο και τους στόχους. Με μία περιεκτική διατύπωση μπορεί να αποδοθεί ως η «διαδικασία που βοηθά τους ανθρώπους να αποκτήσουν τον έλεγχο της ζωής τους και αυξάνει την ικανότητά τους να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να ενεργούν σε θέματα τα οποία οι ίδιοι αντιλαμβάνονται ως σημαντικά».  Οι πτυχές της ενδυνάμωσης περιλαμβάνουν την εγγραμματοσύνη υγείας, την από κοινού λήψη αποφάσεων και την αυτοδιαχείριση.

Οι ασθενείς με χρόνιες παθήσεις συχνά αναφέρονται ως οι σημαντικοί πόροι του συστήματος υγείας, οι οποίοι όμως παραμένουν αναξιοποίητοι.  Τα μοντέλα περίθαλψης με επίκεντρο τον ασθενή επιτυγχάνουν τεκμηριωμένα καλύτερη ποιότητα φροντίδας και συμβάλουν στην αποδοτικότητα του συστήματος. Ωστόσο, η ενδυνάμωση των ασθενών εξακολουθεί να συνιστά μία έννοια και διαδικασία που παραμένει υποβαθμισμένη στην Ελλάδα.

 

Οι προτάσεις της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας:

     Υλοποίηση δράσεων προαγωγής της εγγραμματοσύνης υγείας των ασθενών και των πολιτών εν γένει.

     Ανάπτυξη δεξιοτήτων των συλλόγων ασθενών για την αποτελεσματικότερη εκπροσώπηση των ληπτών υπηρεσιών υγείας και διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους.

     Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και του διαδικτύου για τη διάχυση πληροφοριών που θα συμβάλλουν στην ενδυνάμωση των ασθενών.

     Συμμετοχή των εκπροσώπων των ασθενών στις διαδικασίες διαλόγου για τις πολιτικές υγείας.

Η πρόσβαση σε ολοκληρωμένες και ποιοτικές υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης είναι σημαντική για την προαγωγή και διατήρηση της υγείας, την πρόληψη και τη διαχείριση νοσημάτων, τον περιορισμό της αναπηρίας και της θνησιμότητας, καθώς και την επίτευξη ισότητας στην υγεία για όλους τους πολίτες.

Η καθολική πρόσβαση αναφέρεται στη διασφάλιση ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας στον τόπο και χρόνο που τις χρειάζονται χωρίς να επιφορτίζονται με οικονομικές απώλειες. Περιλαμβάνει το πλήρες εύρος των υπηρεσιών υγείας που χρειάζονται σε όλη τη διάρκεια της ζωής, από την προαγωγή της υγείας μέχρι την πρόληψη, τη θεραπεία, την αποκατάσταση και την παρηγορητική φροντίδα, πάντοτε στη βάση μίας ισχυρής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

 

Οι προτάσεις της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας:

     Διαφανής χωρίς αποκλεισμούς εκσυγχρονισμένη διακυβέρνηση της υγείας μέσω αποτελεσματικής και αποδοτικής δημόσιας διοίκησης του συστήματος.

     Ανάπτυξη σε όλη την επικράτεια ενός δικτύου πρωτοβάθμιας φροντίδας υψηλής ποιότητας.

     Επενδύσεις σε υποδομές υγείας και άλλες κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων.

     Βελτίωση της ποιότητας, ενίσχυση της ασφάλειας και εξορθολογισμός της νοσοκομειακής περίθαλψης.

     Αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών για την διασφάλιση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας.

     Ψηφιακός εκσυγχρονισμός του συστήματος υγείας και προαγωγή της πληροφορικής τεχνολογίας και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

     Λήψη μέτρων για τη βελτίωση της ορθολογικής χρήσης φαρμάκων και διαγνωστικών εξετάσεων.

Η διασφάλιση της επάρκειας φαρμάκων για το σύνολο των νοσημάτων, περιλαμβανόμενων και των καινοτόμων και των ορφανών, αποτελεί τον κεντρικό άξονα των προτάσεων της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας. Το νέο πλαίσιο θα πρέπει να διαθέτει συγκεκριμένα εργαλεία, όπως είναι οι κλειστοί προϋπολογισμοί ανά θεραπευτική κατηγορία. Η τιμολόγηση και η αποζημίωση απαιτείται να προσδιοριστούν σε μία ενιαία βάση, αφού προηγηθεί η μέτρηση και η αποτίμηση των αναγκών για κάθε θεραπευτική κατηγορία και οριστούν οι αντίστοιχοι κλειστοί προϋπολογισμοί. Επίσης θα πρέπει να αναληφθούν πρωτοβουλίες για την εισαγωγή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στο νοσοκομείο, για το ενιαίο μητρώο φαρμάκων, τη διεύρυνση της διάρκειας των συνταγών και την εφαρμογή της πλήρους ψηφιοποίησης του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Με τα παραπάνω εργαλεία θα αυτοματοποιηθεί ολόκληρη η διαδρομή των ασθενών μέσα στο σύστημα υγείας, με την παράλληλη χρήση των θεραπευτικών πρωτοκόλλων, που θα ελέγχει τη συνταγογράφηση εξετάσεων και φαρμάκων και θα καταγράφει τα απαραίτητα δεδομένα, προκειμένου να συλλέγονται επιδημιολογικά στοιχεία και να διευκολύνεται ο σχεδιασμός στρατηγικής για κάθε ασθένεια.

Η Ένωση Ασθενών Ελλάδος επισημαίνει τέλος την ανάγκη διασφάλισης της πρόσβασης σε φάρμακα εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων. Θα πρέπει να δοθεί η πρέπουσα σημασία και να αναπτυχθεί η σχετική μέριμνα, ώστε η προμήθεια και η διανομή των σκευασμάτων αυτών να είναι έγκαιρη, με ασφαλή αριθμό αποθεμάτων στα φαρμακεία των νοσοκομειακών ιδρυμάτων, καθώς η μη χορήγησή τους, εκτός από την απορρύθμιση της κλινικής εικόνας των ασθενών, σε πολλές περιπτώσεις απειλεί και την ίδια τους τη ζωή.

 

Οι προτάσεις της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας:

     Περιορισμός της ιδιωτικής φαρμακευτικής δαπάνης, με έμφαση στην καθολική πρόσβαση και στην οικονομική ανακούφιση των χρονίως πασχόντων.

     Εκπόνηση θεραπευτικών πρωτοκόλλων και κατευθυντήριων οδηγιών για όλες τις χρόνιες παθήσεις.

     Καταπολέμηση του φαινομένου της πολυφαρμακίας και της προκλητής ζήτησης, διαμέσου της καθολικής διάθεσης των φαρμακευτικών σκευασμάτων μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, ανεξάρτητα από την αποζημίωση.

     Λειτουργία του Οργανισμού Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας ως ανεξάρτητη αρχή.

     Ενίσχυση του εποπτικού και ρυθμιστικού ρόλου του ΕΟΦ στα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκου.