PATIENT HUB NETWORKING

Το Patient Hub Networking αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πλέγμα δράσεων της Εθνικής Συνομοσπονδίας των συλλόγων ασθενών της χώρας, με σκοπό να ενδυναμώσει την ορατότητα, την επιδραστικότητα, τη διοικητική αυτοτέλεια, την οικονομική βιωσιμότητα και ασφαλώς τη συνεργασία των συλλόγων ασθενών και τον ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας στην Ελλάδα.

Το έργο «Patient Hub Networking» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα διαχείρισης την «Ένωση Ασθενών Ελλάδας» και εταίρους τη «Humane» και το «Ινστιτούτο Πολιτικής Υγείας».

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 15 εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.

Διαβάστε περισσότερα εδώ: www.activecitizensfund.gr

Νέος Εκπαιδευτικός Κύκλος Σεμιναρίων

Η συνεχής στήριξη όλων των Συλλόγων Ασθενών της χώρας αποτελεί πάντοτε βασική προτεραιότητα της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας.

Σε αυτό το πνεύμα, το καινοτόμο πρόγραμμα ενδυνάμωσης της Κοινωνίας των Πολιτών Patient Hub Networking, ολοκλήρωσε νέο κύκλο ΔΩΡΕΑΝ εκπαιδευτικών σεμιναρίων!

Τα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν τον Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2024 δια ζώσης στο χώρο του PATIENT HUB (Ευριπίδου 36, ΤΚ 10552, 1ος όροφος), με δυνατότητα διαδικτυακής συμμετοχής.

Βρείτε αναλυτικά τις παρουσιάσεις των σεμιναρίων στη συνέχεια.

Δικτύωση

(Συνεργατικός χώρος, νομική και λογιστική συμβουλευτική, δικτύωση με άλλους κοινωνικούς εταίρους, ίδρυση νέων συλλόγων)

Εκπαίδευση

(Συνεχή σεμινάρια ανάπτυξης δεξιοτήτων)

Επικοινωνία

(Κοινές καμπάνιες, κοινό newsletter, κατασκευή ιστοσελίδων)

Ερευνητικό έργο

για την επιστημονική τεκμηρίωση των προτάσεων πολιτικής

Παρεμβάσεις πολιτικής

από την Ένωση Ασθενών Ελλάδας, ως το αποτέλεσμα των παραπάνω αξόνων

Ωφελούμενοι του έργου είναι:

  • οι σύλλογοι ασθενών και οι ΜΚΟ στο πεδίο της υγείας
  • οι χρόνιοι ασθενείς
  • ευρύτερα οι πολίτες
  • οι θεσμοί και οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων στην υγεία.

Εταίροι έργου

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΤΑΙΡΟΙ

Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας είναι ο φορέας υλοποίησης και αναλαμβάνει τους άξονες του έργου που σχετίζονται με τη δικτύωση, τη διαβούλευση, τις υπηρεσίες νομικής και λογιστικής υποστήριξης και τις παρεμβάσεις πολιτικής.

Στους φορείς υλοποίησης περιλαμβάνονται η Humane που αναλαμβάνει τις εκπαιδευτικές δράσεις, την επικοινωνία και το συνεργατικό χώρο, καθώς και το Ινστιτούτο Πολιτικής Υγείας που αναλαμβάνει τη διενέργεια μελέτης για τη χαρτογράφηση του οικοσυστήματος των συλλόγων ασθενών.

Σχετικά με το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του ΕΟΧ:

Η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία υπέγραψαν το 1992 Σύμφωνο Συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργώντας τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). Ο Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ, γνωστότερος ως EEA Grants, είναι ένα εργαλείο χρηματοδοτικής ενίσχυσης που δημιουργήθηκε από τις τρεις αυτές χώρες και είναι διαθέσιμο σε 15 χώρες-μέλη της ΕΕ, μεταξύ των οποίων είναι και η Ελλάδα. Περισσότερες πληροφορίες: www.eeagrants.org, http://www.norwaygrants.org & www.eeagrants.gr.

Σχετικά με το Ίδρυμα Μποδοσάκη:

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη είναι κοινωφελής οργανισμός που ιδρύθηκε το 1972 με σκοπό τη συνέχιση της προσφοράς του ιδρυτή του Πρόδρομου Μποδοσάκη – Αθανασιάδη στην ελληνική κοινωνία. Όραμά του είναι μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, με δυνατότητες και προοπτική για όλους. Προς επίτευξη του οράματός του, το Ίδρυμα Μποδοσάκη, με διαφάνεια, λογοδοσία και αξιοπιστία, χρηματοδοτεί, σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις και προγράμματα που σχετίζονται με τους τέσσερις στρατηγικούς του πυλώνες: την προαγωγή της παιδείας, την αναβάθμιση της υγείας, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών. Από την ίδρυσή του ως σήμερα έχει διαθέσει περισσότερα από 450 εκ. ευρώ προς επίτευξη των σκοπών του. Παράλληλα, το Ίδρυμα Μποδοσάκη δρα σήμερα και ως καταλύτης δημιουργίας ενός πλαισίου ευρύτερης προσφοράς στην ελληνική κοινωνία, διαχειριζόμενο πόρους τρίτων – Κληροδοτών, διεθνών φορέων, εταιρειών και άλλων μεγάλων δωρητών- που επιθυμούν να χρηματοδοτήσουν προγράμματα σημαντικού κοινωνικού αντίκτυπου για κρίσιμες ανάγκες εκπαίδευσης, υγείας προστασίας του περιβάλλοντος και ενδυνάμωσης της Κοινωνίας των Πολιτών. Περισσότερες πληροφορίες: www.bodossaki.gr

Σχετικά με το SolidarityNow:

Το SolidarityNow (SN) είναι μία μη κυβερνητική οργάνωση που ιδρύθηκε το 2013 για να ανταποκριθεί στις ανάγκες και να διασφαλίσει τα δικαιώματα των πιο ευπαθών και περιθωριοποιημένων ομάδων, χωρίς διάκριση. Όραμα της οργάνωσης είναι να βελτιώσει τις ζωές των ανθρώπων και να τους ενδυναμώσει ώστε να διεκδικήσουν μια δικαιότερη κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς. Το όραμα γίνεται πράξη μέσα από τρεις βασικούς στρατηγικούς πυλώνες: α) Προάσπιση της ασφάλειας και προστασίας, β) Υποστήριξη των ευκαιριών βιοπορισμού και της ένταξης στην αγορά εργασίας, γ) Ενίσχυση της ανεξαρτησίας της κοινωνίας των πολιτών και προάσπιση των αξιών μιας ανοιχτής κοινωνίας. Το SolidarityNow έχει υποστηρίξει μέχρι σήμερα περισσότερους από 320.000 ανθρώπους, τόσο μέσω της απευθείας υλοποίησης προγραμμάτων όσο και μέσω δωρεών για την στήριξη δράσεων της κοινωνίας των πολιτών. Περισσότερες πληροφορίες: www.solidaritynow.org

Για περισσότερες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την Ένωση Ασθενών Ελλάδας

είτε τηλεφωνικά στο τηλέφωνο: 210 3223300,

είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email: [email protected]