Ενιαία και δυνατή φωνή

ΕΝΩΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας είναι το τριτοβάθμιο σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα συλλόγων και ομοσπονδιών ασθενών από ολόκληρη την Ελλάδα και όλο το φάσμα των θεραπευτικών κατηγοριών. Ιδρύθηκε το Μάιο του 2019 με σκοπό την προάσπιση των δικαιωμάτων των ληπτών υπηρεσιών υγείας, τη συμμετοχή τους στη χάραξη και αξιολόγηση των πολιτικών που τους αφορούν και τη συμβολή τους στην προαγωγή ενός βιώσιμου και δίκαιου συστήματος υγείας. Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας είναι αναγνωρισμένη δια νόμου συνομιλητής της Πολιτείας για ζητήματα που αφορούν τις πολιτικές της υγείας.

ΑΞΟΝΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Οι δράσεις και ο αντίκτυπός μας σε έξι άξονες

Θεσμικός και ισότιμος ρόλος

Διεκδικούμε τη θεσμική αναγνώριση του ισότιμου ρόλου των ασθενών σε όλες τις διαδικασίες χάραξης, υλοποίησης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των πολιτικών υγείας

Προάσπιση δικαιωμάτων

Υπηρετούμε το θεμελιώδες δικαίωμα του κάθε πολίτη στην υγεία και στην πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του.

Τεκμηριωμένες προτάσεις

Διαβουλευόμαστε και υποβάλλουμε δημόσια θέσεις και προτάσεις για τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις στο χώρο της υγείας στη βάση της επιστημονικής τεκμηρίωσης.

Προαγωγή της συνεργασίας

Δημιουργούμε το ζωτικό χώρο για το συντονισμό και την εμβάθυνση της συνεργασίας των συλλόγων ασθενών σε όλη την Ελλάδα.

Ενδυνάμωση

Προάγουμε την εγγραμματοσύνη υγείας με σκοπό την ανάπτυξη ικανοτήτων πρόσβασης, κατανόησης και αξιολόγησης των ιατρικών πληροφοριών.

Ευαισθητοποίηση

Εργαζόμαστε για την υπεύθυνη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για θέματα που σχετίζονται με την ατομική και τη δημόσια υγεία.

ΕΝΤΟΠΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ

  • Έλλειμμα δημοκρατίας στη υγεία
  • Έλλειψη ενιαίας φωνής των ασθενών
  • Μικρότεροι σύλλογοι χωρίς υποστήριξη
  • Περιστασιακές φωνές για τη δημόσια υγεία

ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ

  • Διεκδίκηση ισότιμου ρόλου
  • Ισχυρή ενιαία φωνή
  • Φάρος γνώσης και ενδυνάμωσης
  • Η πρόληψη και η δημόσια υγεία στο επίκεντρο

ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ

Διατηρούμε ακέραια την ανεξαρτησία μας από θεσμικούς, πολιτικούς και συνδικαλιστικούς φορείς.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑ

Απευθύνουμε ανοιχτό και διαρκές κάλεσμα σε όλους τους συλλόγους ασθενών για μία ενιαία και ισχυρή φωνή.

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Λειτουργούμε με όρους λογοδοσίας, με διαφανείς και προτυποποιημένες διαδικασίες.

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ

Αναπτύσσουμε διακριτό και συμπληρωματικό έργο ως προς τους συλλόγους-μέλη μας.