25 Νοεμβρίου, 2023 σε Ανακοινώσεις, Τα νέα της Ένωσης

Πρόταση της Ένωσης για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση μη αποζημιούμενων φαρμάκων

Με παρέμβασή της προς το Υπουργείο Υγείας, η εθνική συνομοσπονδία των συλλόγων ασθενών της χώρας, προτείνει τη διεύρυνση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και για τα φαρμακευτικά σκευάσματα που δεν αποζημιώνονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Η ψηφιοποίηση του υγειονομικού συστήματος συνιστά έναν από τους εξέχοντες πυλώνες για τον εκσυγχρονισμό του, τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και της εμπειρίας του πολίτη, καθώς και για τη βιωσιμότητά του. Στην κατεύθυνση αυτή, η Κυβέρνηση ορθά επισπεύδει τις διαδικασίες πλήρους λειτουργίας του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας και την ανάπτυξη, επεξεργασία και επικαιροποίηση διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων συνταγογράφησης, καθώς και μητρώων ασθενών.

Ωστόσο, η παραπάνω αλυσίδα δεν μπορεί να είναι πλήρης και επομένως απόλυτα αποτελεσματική, όταν δεν περιέχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για τα φάρμακα που λαμβάνει ο ασθενής, ανεξάρτητα αν αυτά αποζημιώνονται ή όχι. Με την προτεινόμενη αλλαγή, ο θεράπων ιατρός θα μπορεί να συμπεριλάβει στην ηλεκτρονική συνταγή τα σκευάσματα που δεν καλύπτονται μεν από την κοινωνική ασφάλιση, ωστόσο αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της θεραπείας. Ταυτόχρονα, ο ΑΗΦΥ θα είναι ενημερωμένος, ώστε οι γιατροί που επισκέπτεται ο ασθενής να έχουν πλήρη εικόνα του ιστορικού φαρμάκων που λαμβάνει. Η τροποποίηση αυτή, θα βοηθήσει σημαντικά και στον καλύτερο και αποτελεσματικότερο σχεδιασμό και χάραξη πολιτικών για το φάρμακο σε όφελος των ασθενών καθώς θα δώσει μια πληρέστερη εκτίμηση για τις ιδιωτικές πληρωμές που γίνονται για την αγορά των φαρμάκων της αρνητικής λίστας.

Σημειώνεται ότι η προσθήκη δεν επιφέρει καμία αλλαγή στη φόρμα συνταγογράφησης και δεν συνεπάγεται καμία οικονομική επιβάρυνση για τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση θα πραγματοποιείται με τον ίδιο τρόπο για τα φάρμακα τόσο της θετικής, όσο και της «αρνητικής» λίστας και στη δεύτερη περίπτωση θα λαμβάνουν αυτόματα ποσοστό συμμετοχής 100%.