13 Μαΐου, 2024 σε Ανακοινώσεις|Τα νέα της Ένωσης

Προκήρυξη Θέσης: Υπεύθυνος/η Έρευνας και Τεκμηρίωσης

Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας, στο πλαίσιο της συνεργασίας της με το Γραφείο του Π.Ο.Υ. στην Αθήνα για την Ποιότητα  της Φροντίδας και της Ασφάλειας των Ασθενών και της υλοποίησης του Προγράμματος Health IQ, προκηρύσσει θέση «Υπεύθυνου/ης Έρευνας και Τεκμηρίωσης» με σύναψη σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, διάρκειας επτά (7) μηνών, με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης την 31η Ιανουαρίου 2025 και με δυνατότητα ανανέωσης ανάλογα με τις ανάγκες του Έργου.

Ο/Η Υπεύθυνος/η Έρευνας και Τεκμηρίωσης έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

● Εποπτεύει και συντονίζει την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων της Ένωσης και ενημερώνει συστηματικά τη Διοίκηση για την υλοποίηση τους.

● Συντονίζει την αποστολή, διανομή και συλλογή ερευνητικών ερωτηματολογίων αναφορικά με την εμπειρία των ασθενών, σε δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, σε δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια νοσοκομεία και συλλόγους ασθενών.

● Προβαίνει στη δημιουργία και διαχείριση βάσης δεδομένων για την εισαγωγή και οργάνωση των απαντήσεων σε ερωτηματολόγια, διασφαλίζοντας την ακριβή και έγκαιρη εισαγωγή δεδομένων.

● Εντοπίζει και συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς για τη διασφάλιση όσο το δυνατόν ευρύτερης συμμετοχής στις έρευνες.

● Συλλέγει και αναλύει σχόλια από ερωτηθέντες στα ερωτηματολόγια για να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας διανομής, προετοιμάζοντας αναφορές με ευρήματα και συστάσεις.

● Προετοιμάζει και συντάσσει τις θέσεις και προτάσεις πολιτικής της Ένωσης με βιβλιογραφία και αναφορές

● Επικουρεί στη σύνταξη Δελτίων Τύπου, ομιλιών και παρουσιάσεων

● Συνδράμει στη διαμόρφωση της ατζέντας των Εκδηλώσεων της Ένωσης, ώστε να ευθυγραμμίζεται με τους εκάστοτε προσδοκώμενους στόχους.

Απαιτούμενα Προσόντα και Δεξιότητες

● Πτυχίο ΑΕΙ και μεταπτυχιακό ειδικότητας σχετικής με τις επιστήμες υγείας, τα οικονομικά της υγείας, την πολιτική υγείας, τη διοίκηση υπηρεσιών υγείας, ή ισότιμο τίτλο σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής

● Άριστη γνώση και χρήση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας, σε γραπτό και προφορικό επίπεδο, καθώς και της ελληνικής και αγγλικής ορολογίας στο αντικείμενο εργασίας του/της.

● Αποδεδειγμένη εμπειρία στη διεξαγωγή συγχρονικών μελετών, μέσω δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, περιλήψεων που παρουσιάζονται σε πανελλήνια και διεθνή συνέδρια ή/και διπλωματικών εργασιών.

● Άριστη γνώση Η/Υ και Διαδικτύου: Microsoft, Word, Excel, Google Docs, PowerPoint, SPSS)

● Δυνατότητα ανταπόκρισης σε προθεσμίες

● Δημιουργική και αναλυτική σκέψη, επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες.

● Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας

Επιθυμητά προσόντα και δεξιότητες

● Συγγραφικό έργο στο χώρο της Πολιτικής Υγείας, των Οικονομικών της Υγείας ή της Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας.  

● Συμμετοχή σε Διεθνείς Οργανισμούς με ερευνητικό προσανατολισμό.

● Εργασιακή εμπειρία σε έρευνα ή/και συμβουλευτική στο χώρο της υγείας

● Εμπειρία στο σχεδιασμό και εφαρμογή ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Διαδικασία

● Ο/η κάθε υποψήφιος/α πρέπει να καταθέσει στην Ένωση Ασθενών Ελλάδας πλήρες βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή.

● Η επιλογή και η πρόσληψη θα γίνει από Επιτροπή της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, και του Γραφείου του Π.Ο.Υ. στην Αθήνα για την Ποιότητα  της Φροντίδας και της Ασφάλειας των Ασθενών, κατόπιν αξιολόγησης των βιογραφικών και συνέντευξης των υποψηφίων που θα προκριθούν.

● Θα επιλεγεί ο/η υποψήφιος/α του/της οποίου/ας τα τυπικά, τα ουσιαστικά και λοιπά, κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής, προσόντα υπερτερούν έναντι των αντίστοιχων των άλλων υποψηφίων.

● H Ένωση Ασθενών Ελλάδας αποφασίζει κατά την απόλυτη ελεύθερη κρίση της για την επιλογή των υποψηφίων και τη σύναψη της σύμβασης. Η απόφασή της δεν υπόκειται σε ενστάσεις ή οποιαδήποτε αντίρρηση.

● Οι αρχικές συνεντεύξεις επιλογής προσωπικού θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακα και τελικές συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα σε τόπο και χρόνο, για τους οποίους θα ενημερωθούν έγκαιρα οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν.

● Καταληκτική ημερομηνία υποβολής βιογραφικών σημειωμάτων ορίζεται η Κυριακή 26 Μαΐου 2024.

Τα βιογραφικά σημειώματα θα αποστέλλονται στο e–mail: [email protected] υπό τον τίτλο: “Υποβολή βιογραφικού για τη θέση Υπευθύνου Έρευνας και Τεκμηρίωσης”.