ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΩΡΕΕΣ

Μια βασική πηγή χρηματοδότησης των δράσεων της Ένωσης είναι η χορηγίες και οι δωρεές από επιχειρήσεις και ιδρύματα. Εδώ παρουσιάζουμε τους υποστηρικτές έργων μας.